Bizans Tarihi - Ünite 8 Test 2

Hazırlayan: Nurşen TÜRAL

Düzenleyen: Arif KAPLAN

 

1. İmparatorun karşılığı olarak ortak imp. Durmunda yaşça büyük olana verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir?

    Vasilios

    Aftokrator

    Porfirogenitos

    Kayzer

2. Devleti yöneten hanedan içinde en kıdemli olan imparatorun kullandığı unvan hangisidir

    Augustus

    Ceaser

    Despot

    Sebastos

3. 7.YY.'dan sonra tahta nasıl geçilirdi?

    Seçimle

    Babadan oğla

    Güç ile

    Büyük olan

4. Aşağıdakilerden hangisi imparatorun yetkisi değildir?

    en yetkili din adamı

    Ordunun başkomutanı

    Tek kanun koyucu

    En yüksek yargıç

5. Aşağıdakilerden hangisi Kuropolatis'e ait bilgi değildir?

    Kelime manası saray işlerinden sorumlu kişi demektir

    6.YY.'da saray muhafız kumandanına aittir

    9.YY.'da şeref unvanı olmuştur

    11 YY.'dan itibaren Gürcistan krallarına verilmeye başlanmıştır.

6. Eyaltlerin valisi anlamında kullanılmıştr. -atanan kişiye ergunavi renkli tablet hediye edilirdi. -Tema sisteminin oluşturulmasından 9.yy'a kadar varlığını korumuştr. -11.yy'dan sonra protantipatos adını alarak 12.yy'da kullanılmaz oldu.

    Magistor

    Antipatos

    Sezar

    Magistros

7. onuncu sıradaki kılıç taşıyıcı manasındaki ile beyaz üniforma giymiş saray muhafızı teğmen rütbelerinin birleşmesinden oluşan unvan aşağıdakilerden hangisidir?

    Nobelisimos

    Antipatos

    Spatarokandidatos

    Protaspatarios

8. Konsül kelimesinin Yunanca karşılığı hangisidir?

    İpatos

    Kandidatos

    Disipatos

    Patrikios

9. İlk defa 9.yy'da kullanılan unvan hangisidir?

    Strator

    Mandator

    Spatarios

    Disipatos

10. Silentiarios unvanı hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

    17. sırada yer alır

    Sarayın düzeninden ve sessizliğinden sorumlu kişidir.

    Sarayın onarım ve arızalarının bakımından sorumludur

    Bu unvan doğu ve batı ordularının komutan olarak kullanılmıştır.

11. Bizans devletinin yönetimi hukuken sınırsız görünen bu iradeyi sınırlandıran unsurların başında hangisi gelirdi

    Sadakat-Güçlülük

    Adalet-insan sevgisi

    Düzen-Disiplin

    Hukuk-Halk

12. Senato ve Dimos'lar hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

    At yarışları düzenler

    Kilise ve ordu imp'un gücünü fiilen sınırlandıran kurumdu

    Dimos=Halk günümüzde belediye manasındadır

    Senato ise muhafız manasındadır

13. Magistor Officiorum kadrosunu kim oluşturmuştur?

    Dioklitianos

    Konstantionos

    Nero

    Traibus

14. Aşağıdakilerden hangisi Comes Sacrarum Largitiorum olarak adlandırılan kurumun özelliklerinden birisi değildir?

    Kanunlardan sorumlu olması

    Darphane ve madenlerin denetimi

    Nakdi vergilerin toplanması

    Devlet görevlilerinin ücretlerinin ödenmesi

15. Aşağıdakilerden hangisi imp.'un başkent dışındaki topraklarında, adalet dağıtmaya yetkili organlardan değildir?

    İparhia

    Dimos

    Diikisi

    Eparhia

16. Erken dönemde , kişiler arasındaki anlaşmazlıklarda piskoposluk mahkemelerine yargılama yetkisi hangi imp. Zamanında tanındı?

    Dioklitianos

    Caligula

    Konstantinos

    Nero

17. Kayıtları tutan arşiv memurları adı altında toplanan mali kurum aşağıdakilerden hangisidir?

    İlirya

    Eparhia

    Logo tu geniku

    Hartularii

18. Hizmet karşılığında tahsis edilen devlet arazileri aşağıdakilerden hangisidir?

    İparhia

    İlirya

    Müsadere

    Pronoia

19. Aşağıdakilerden hangisi tema hakkında yanlış bilgidir?

    İdari yönetim birimini ifade eden kavram

    Zanaatkarlara ait topraktır

    Sadece imp.'A sorumlu ve genellikle 3 yada 4 yıllığına atanan biri general bulunuyordu

    Temalar tamemen askeri nitelikte yönetim birimidir.

20. Erken dönemde oluşan kilise idari yapısındaki hiyerarşik sıraya göre ilk sırada hangisi yer alır?

    Patrik

    Metropol

    Eparhia

    Piskoposlar

21. Manastır hareketi 3. yy. sonlarında ve 4.yy başlarında nerede başladı?

    Kudüs

    Antakya

    Mısır

    İskenderiye

22. Bizans imp.'nun Selanik yakınlarındaki en önemli manastır merkezi hangisidir?

    Şanidar Mağarası

    Armeniakon

    Opsikion

    Athos(Aynaroz) Yarımadası

23. Aşağıdakilerden hangisi Bizans Devleti okullarının başlıca amacıdır

    Eğitim seviyesini arttırmak

    Okur-yazarlığı çoğaltmak

    İyi Hristiyanların yetişmesini sağlamak

    Hristiyanları bilgilendirmek

24. Aşağıdakilerden hangisi Bizans Dev. Taşra teşkilatı ile yanlış bilgidir?

    Eparhia diye adlandırılan iller taşra teşkilatının esasını oluşturuyordu

    İllerin birleşmes ile diikisi denilen sancaklar oluşuyordu

    sancakların birleşmesi ile iparhia denilen dört eylaet oluşuyordu

    Kilise ise merkezde metropolitler, sancaklarda patrik, illerde piskoposluk ve daha küçük birimlerde önemli kiliseler ve manastırlar oluşuyordu