Turkiye Selçuklu Tarihi Ünite 8

Hazırlayan:Aysegül Yılmaz

Düzenleyen:Arif K.


1. Sikkelerin yeni bir kataloğunu hazırlayan Tarihçi kimdir ?

    Osman Turan

    Adnan S. Erzi

    Yılmaz İzmirlier

    M. Zeki Oral

2. Es-sultanü'l-kâhir ünvanını kullanan Selçuklu Sultan'ı kimdir ?

    II. Süleymanşah

    I. İzzeddin Keykavus

    II. Kılıç Arslan

    I. Alaaddin Keykubad

3. Selçuklular'da Devletin inşası Miryakefelon'dan sonra aşağıdakilerden hangileri ile inşa olmuştur ?

    Türkmenler

    Uç Beyleri ve Beylikler

    Tımar

    Gulâm ve İktâ

4. Ülke topraklarının hanedan üyelerine taksimi uygulaması hangi sultanın bu uygulamayı yapmasıyla ülkenin sarsıntıya girmesi yüzünden kaldırılmıştır ?

    II.Süleymanşah

    II. Kılıç Arslan

    II Keyhüsrev

    I. Keykubad

5. Kilikya Ermeni kralı I. Hetum hangi sultanlar döneminde Selçuklu Devleti'ne tabii olmak zorunda kalmış ve bastırdığı sikkelerde bu sultanların isim ve ünvanlarına yer vermiştir ?

    I. Mesud - I. Kılıç Arslan

    II. Kılıç Arslan - I. Keyhüsrev

    I.Süleymanşah - II. Süleymanşah

    I. Keykubad - II. Keyhüsrev

6. Hangi sultandan itibaren bütün Türkiye Selçuklu sultanları kendi adlarına hutbe okutmuştur ?

    I. Süleymanşah

    I. Kılıç Arslan

    I. Mesud

    II. Kılıç Arslan

7. Türkiye Selçukluları'ndan günümüze ulaşan ilk sikke hangi sultana aittir ?

    I. Mesud

    II. Kılıç Arslan

    I. Keykavus

    I.Süleymanşah

8. Saraydaki erkek şarkıcılara ne ad verilir ?

    Mutrib

    Muganni

    Muahhir

    Mutribe

9. Sadece Türkiye Selçuklu Devleti'nde bulunan, sultanın eğlence meclislerini düzenlenmesinden sorumlu olan emir hangisidir ?

    Emir-i alem

    Emir-i dad

    Emir-i şikar

    Emir-i meclis

10. Üzengi tutan anlamına gelmekte olup sultan'ın ata binip inmesine yardımcı olan ve saltanat alameti olan Gaşiye'yi taşıyan hangisidir ?

    Emir-i camedar

    Emir-i çaşnıgir

    Üstadü'd-dâr

    Rikabdar

11. Ferman karşılığı olarak veya fermanda tuğra üzerine yazılan dua kalıbı karşılığında kullanılan sultan sembolü hangisidir ?

    Tevkî

    Tıraz

    Hutbe

    Nevbet

12. - Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devletinden farklı olarak Türkiye Selçuklu Devletinde bulunan devlet adamlarından biridir?

    Divan-ı tuğra/inşa

    Divan-ı işraf

    Naib-i Saltanat

    Divan-ı istifa

13. Gaşiye nedir ?

    Sultanın eyerinin örtüsü

    Kumaştan yapılmış Sultanın şemsiyesi.

    Sultanın devlet başkanlarına gönderdiği hediyeler

    Sultanın fermanı

14. Emir-i dad'ın görevi nedir ?

    Sultan ile vezir arasında aracılık etmek.

    Sultan ile vezir ve Dîvân-ı a'lâ arasındaki irtibatı sağlamak

    Sultanın ve sarayın güvenliğinden sorumlu hâssa askerlerinin başında durmak

    Siyasî suç işlediği iddiasıyla cezalandırılan kişilerin cezalarını infaz etmek.

15. Aşağıdakilerden hangisi Dîvân-ı A'lâ'dan değildir ?

    Divan-ı İnşâ

    Divan-ı İstîfâ

    Divan-ı Mezalim

    Divan-ı Arz

16. Devletin mali işlerinin gelir ve giderlerinin kontrolünden denetlenmesinden sorumlu olan divan hangisidir

    Dîvân-ı İstifâ

    Dîvân-ı Arz

    Dîvân-ı Mezâlim

    Dîvân-ı İşraf

17. Türkiye Selçuklu Devleti'nde devlet adamlarının protokol sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ?

    Vezir - Atabeg - Naib-i saltanat

    Atabeg - Vezir - Naib-i saltanat

    Naib-i saltanat - Vezir- Atabeg

    Vezir - Naib-i saltanat - Atabeg

18. Aşağıdakilerden hangisi kale kumandanı değildir ?

    Dizdar

    Serleşker

    Kutvâl

    Kaledar

19. Aşağıdakilerden hangisi Selçuklu Devleti'nde Meşşai ekolü ile ilgili dersler vermemiştir veya çalışması yoktur ?

    Mecdüddin İshak

    Esirüddin Ebheri

    Kazvini

    Siracüddin Umrevi

20. El-elvahu'l- Imadiyye adlı eserin müellifi hangisidir

    Kutbüddin Şirazi

    Şihabüdin Sühreverdi

    İbnü'l Kemal

    İbnü'l Arabi